Gratis verzending in België en Nederland vanaf €121 (=€100 + 21% btw)

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van DeVerfOutlet.be (‘Klant’). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs en geen garantie op juistheid

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, exclusief en inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DeVerfOutlet.be te mogen claimen of te veronderstellen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. DeVerfOutlet.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. DeVerfOutlet.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de door DeVerfOutlet.be aangeboden betaalmogelijkheden als betaalwijzen.
DeVerfOutlet.be heeft het recht om bestellingen of orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering vanwege DeVerfOutlet.be van een order om wat voor reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van zijn kant.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld via de geldende voorwaarden in Retour. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door DeVerfOutlet.be was aangeboden.

Levertermijnen zijn enkel ter inlichting en geenszins bindend. Een vertraging in levering om welke reden dan ook geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de verkoop

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DeVerfOutlet.be.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, DeVerfOutlet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
DeVerfOutlet.be betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee U de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij U uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval zal U voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
• de consument is zich ervan bewust dat de kleur op een digitale afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit van haar bestelling dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding nooit aanleiding vormen voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding.
• Verven die speciaal voor de klant op maat of kleur zijn gemaakt, kunnen niet worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Deze lijst is niet limitatief.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy policy

DeVerfOutlet.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door U meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Google Analytics, Google Adwords, verwerken van bestellingen, nieuwsbrieven en andere marketing activiteiten.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van Uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DeVerfOutlet.be info@DeVerfOutlet.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van Uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinente data zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van Uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DeVerfOutlet.be info@DeVerfOutlet.be. Wij behandelen Uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DeVerfOutlet.be heeft geen toegang tot uw paswoord.
DeVerfOutlet.be houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen belijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate worden bezocht.

Indien U vragen heeft over dit privacy statement, kunt U ons contacteren op info@DeVerfOutlet.be.

Artikel 11: Geschillen beslechting

Geschillen kan U bij DeVerfOutlet.be kenbaar maken door te mailen naar info@DeVerfOutlet.be
De bij DeVerfOutlet.be ingediende geschillen worden binnen een termijn van 2 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als het geschil een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DeVerfOutlet.be binnen de termijn van 2 weken geantwoord met een ontvangstsbericht en een indicatie van wanneer het geschil een antwoord kan verwachten.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om geschillen aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer UW geschil nog niet elders in behandeling is dan staat het U vrij om Uw geschil te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 12: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van Uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van Uw computer of op Uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer U een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen U er echter op dat U in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat U een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van Uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan U doen via de instellingen van Uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat U bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat U akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door DeVerfOutlet.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, zoals de algemene verkoopsvoorwaarden van DeVerfOutlet.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van DeVerfOutlet.be zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. DeVerfOutlet.be kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Artikel 16: Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op DeVerfOutlet.be. Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.
DeVerfOutlet.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
DeVerfOutlet.be biedt geen garantie over de veiligheid van zijn website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van zijn website.
DeVerfOutlet.be is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt
DeVerfOutlet.be verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent
DeVerfOutlet.be kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website
DeVerfOutlet.be kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
DeVerfOutlet.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op haar website
Elke bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website DeVerfOutlet.be

Wij gebruiken cookies

Wij en geselecteerde derden gebruiken cookies of vergelijkbare technologie voor technische doeleinden en, met uw toestemming, voor andere doeleinden zoals aangegeven in het cookiebeleid.

Gebruik de knop "Accepteren" om toestemming te geven.

Afwijzen Accepteren